FEB AS Privaatsusteade

Kehtib alates 01.11.2020

Käesolev privaatsusteade kirjeldab, kuidas FEB AS (registrikood 10109270, asukohaga Forelli 4, 10621 Tallinn, Eesti, edaspidi FEB) töötleb isikuandmeid, mida FEB saab oma klientidelt, kes külastavad FEB-i müügiesindusi või elektroonilist ostukeskkonda www.FEB.ee (edaspidi Veebipood).

Privaatsusteate tähenduses loetakse FEB-i kliendiks füüsilist isikut, kes on kaupade tellimiseks ja ostmiseks pöördunud FEB-i poole müügiesinduses, e-kirja või telefoni teel või edastanud tellimuse Veebipoes registreeritud või registreerimata kasutajana.

FEB-ile on klientide isikuandmete turvalisus tähtis ning FEB tagab, et isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/679 (edaspidi Üldmäärus).

FEB-il on õigus aeg ajalt ühepoolselt täiendada ja/või muuta käesolevat privaatsusteadet. Ajakohane ja kehtiv privaatsusteade on kättesaadav FEB-i veebilehel.

 1. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja

Klientide isikuandmete vastutavaks töötlejaks on FEB. Kui klient kasutab FEB-i kaupade eest tasumiseks kolmanda isiku järelmaksuteenust, on selline kolmas isik samuti vastutav töötleja nende andmete osas, mida kolmas isik kogub FEB-ilt ja kliendilt otse.

FEB võib kaasata klientide isikuandmete töötlemisele ka kolmandaid isikuid, kes tegutsevad sellisel juhul FEB-i volitusel ning töötlevad kliendi isikuandmeid üksnes FEB-i poolt kindlaksmääratud eesmärkidel.

Teenused, mille osas võib FEB kasutada volitatud töötlejaid on täpsemalt määratletud punktis 5.

 1. Kogutavad isikuandmed

Isikuandmete liigid, mida FEB kliendi kohta töötleb, võivad sõltuda sellest, mis kanalit pidi klient FEB-iga suhtleb (müügiesindus või Veebipood), mis on suhtluse eesmärk, milliseid funktsioone klient Veebipoes kasutab ning asjaolust, kas klient kasutab Veebipoodi registreeritud või registreerimata kasutajana. FEB töötleb eelkõige alljärgnevaid isikuandmete liike.

Üldised andmed: eesnimi, perekonnanimi.

Kontaktandmed: e-posti aadress ja mobiiltelefoni number.

Tellimuse komplekteerimisandmed: tellimuse kinnitus, arve, toodete loetelu ja kogused.

Kohaletoimetamise andmed: sõltuvad kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viisist alljärgnevalt

 • tellimuse kohaletoimetamine kulleriga kliendi aadressile: aadressiandmed (tänav, majanumber, korterinumber, korrusenumber, linnaosa, linn, sihtnumber), aadressiga seotud märkused;
 • Tellimuse kohaletoimetamine FEB-i müügiesinduses: valitud poe nimi ja aadress;
 • Tellimuse kohaletoimetamiseks pakiautomaati: pakiautomaadi teenusepakkuja ja pakiautomaadi asukoht.

Makseandmed: makse summa, makse kirjeldus, maksja IBAN, maksekaardi number, maksekaardi tüüp, maksekaardi kehtivuse andmed.

Statistilised ja turu-uuringutega seotud andmed: aadressiandmed, kasutajaprofiili valikud, tellimused (toodete loend, kogused, hinnad, kampaaniad), tellimuse olek, kohaletoimetamise viisi valik, makseviis, toodete tagastamise põhjused, klienditoega ühenduse võtmise põhjused, andmed Veebipoe kasutaja seadme kohta.

Ostuajalugu: Veebipoe registreeritud kasutaja varasemate ostukorvide sisu, sh ostu tegemise kuupäev.

Lemmik tooted: Veebipoe registreeritud kasutaja poolt lemmikuna tähistatud tooted.

Veebilehe andmed: andmed eelistuste kohta FEB-i veebilehel, andmed veebilehe kasutamise kohta, Veebipoe kasutaja IP aadress.

Klienditoe andmed: kliendi päringud, kliendile antud vastused, kliendi kaebused.

 1. Kogutavate isikuandmete allikas

 FEB töötleb üksnes isikuandmeid, mida ta on saanud otse kliendilt. Seejuures on isikuandmete avaldamine FEB-ile vabatahtlik, kuid isikuandmete avaldamine võib olla vältimatult vajalik kaupade müümisega seonduvate tegevuste teostamiseks (sh kaupade ettetellimiseks, kaupade kohta informatsiooni andmiseks, kaupade kohaletoimetamiseks ning kaupade remondi- või hooldustööde teostamiseks) või Veebipoe kasutamiseks.

 1. Isikuandmete kogumise eesmärgid ja õiguslik alus

 

Eesmärk

Isikuandmete liigid

Töötlemise õiguslik alus

1.    Veebipoes kasutajakonto loomiseks ja haldamiseks

Üldised andmed, Kontaktandmed

Leping  (ÜM art 6 (1)-b))

2.    Tellimuse vormistamiseks külalisena

Üldised andmed, Kontaktandmed

Leping  (ÜM art 6 (1)-b))

3.    Tellimuse komplekteerimiseks ja kohaletoimetamiseks

Üldised andmed, Kontaktandmed, Tellimuse komplekteerimisandmed, Kohaletoimetamise andmed

 

Leping  (ÜM art 6 (1)-b))

4.    Tellimuse eest tehtud makse töötlemiseks

Üldised andmed, Makseandmed

Leping  (ÜM art 6 (1)-b))
Seadusest tulenev kohustus (ÜM art 6 (1)-c))

5.    Järelmaksu vahendamiseks (andmete edastamisel järelmaksu vahendamiseks muutub järelmaksuteenuse pakkuja andmete osas vastutavaks töötlejaks)

Üldised andmed, Kontaktandmed, Tellimuse komplekteerimisandmed, Makseandmed

Leping  (ÜM art 6 (1)-b))

6.    Kliendi poolt valitud kauba tellimiseks, laoseisust informeerimiseks, hinnapakkumise tegemiseks, kauba üleandmiseks ning remont- ja hooldustööde teostamiseks

Üldised andmed, Kontaktandmed, Tellimuse komplekteerimisandmed, Kohaletoimetamise andmed, Makseandmed

Leping  (ÜM art 6 (1)-b))

 

7.    Veebipoe uudiskirjade ja pakkumiste edastamiseks

Kontaktandmed, sh uudiskirjade edastamise kanal; Ostuajalugu, Lemmik tooted

Nõusolek (ÜM art 6 (1)-a))

8.    Nõuete, sh tagastusnõuete menetlemiseks

Üldised andmed, Kontaktandmed, Tellimuse komplekteerimisandmed
Kohaletoimetamise andmed, Makseandmed

Leping  (ÜM art 6 (1)-b))

 

9.    Statistika ja turu-uuringute läbiviimiseks

Kohaletoimetamise andmed, Veebilehe andmed, Klienditoe andmed,

Õigustatud huvi (ÜM art 6 (1)-f))

 

 

 

 1. Isikuandmete edastamine

FEB võib edastada klientide isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks:

 • Kolmandatest isikutest teenusepakkujatele (pilveteenuse osutajale, postiteenuse osutajale, õigusabiteenus osutajale, raamatupidajale, IT süsteemide arendus- ja hooldusteenuse osutajale, otseturustussõnumite edastamise teenuse või turundustegevuse teenuse osutajale, remont- ja hooldustöid teostavale isikule);
 • Järelmaksupakkujale, kui klient on avaldanud soovi tasuda kauba eest järelmaksuga;
 • õiguskaitseorganitele ning riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele, kui need seda nõuavad;

FEB on teinud kõik endast oleneva, et kolmandatest isikutest teenusepakkujad tagaksid edastatud isikuandmete konfidentsiaalsuses ja turvalisuse.

Kolmandad isikud, kellele FEB klientide isikuandmeid edastab, võivad asuda nii Euroopa Liidus kui ka riikides, mille puhul ei ole Euroopa Komisjon andmekaitse taset hinnanud või pidanud seda oma otsusega piisavaks. Piisava andmekaitse taseme puudumise tõttu ei pruugi nimetatud riikides olla tagatud isikuandmete turvalisus, sh kaitstus mistahes väärkasutamise, volitamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest, selliselt nagu see on tagatud Euroopa Liidus. 

FEB tagab asjakohaste kaitsemeetmete kohaldamise, kui klientide isikuandmeid edastatakse riikidesse väljaspool Euroopa Liitu.

 1. Isikuandmete turvalisus

FEB on rakendanud vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid selleks, et kliendi isikuandmed oleksid kaitstud mistahes väärkasutamise, volitamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest. Seda ka siis kui isikuandmeid edastatakse välisriiki. Kui klient soovib koopiat välisriiki edastatavate isikuandmete suhtes kohaldatavate kaitsemeetmete kohta, siis tuleb FEB-ile esitada vastavasisuline taotlus.

Kliendi isikuandmetele on ligipääs üksnes selleks volitatud isikutel. Seejuures kohustuvad isikuandmetele juurdepääsu omavad isikud järgima konfidentsiaalsuskohustust.

 1. Isikuandmete säilitamine

FEB ei säilita klientide isikuandmeid kauem kui see on FEB-ile mõistlikult vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks andmeid koguti või töödeldi, järgides andmete säilitamisele kehtestatud järgmisi tingimusi.

 • Veebipoes registreeritud kasutaja kontol olevaid andmeid säilitatakse kuni kasutajakonto kustutamiseni. Konto kustutamine võib toimuda nii FEB-i kui ka kasutaja algatusel. FEB kustutab kasutaja konto, kui kasutaja ei ole ühe aasta jooksul kontole sisse loginud. Kasutajapoolne konto kustutamine on täpsemalt kirjeldatud Veebipoe kasutustingimustes;
 • Veebipoes registreerimata kasutaja ja muude klientide tellimustega seotud andmeid säilitatakse kolm aastat arvates tehingu tegemise kalendriaasta lõppemisest;
 • teenuse eest tasumist tõendavaid dokumente säilitatakse seitse aastat teenuse osutamisest.
 1. Isikuandmete töötlemisega seotud õigused

Kliendil on seoses isikuandmete töötlemisega järgmised õigused:

 • juurdepääsuõigus: kliendil on õigus igal ajal küsida, kas FEB-il on tema kohta isikuandmeid ning saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid FEB kliendi kohta töötleb;
 • õigus isikuandmete parandamisele: kliendil on õigus taotleda FEB-ilt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
 • õigus vastuväidete esitamisele: kliendil on õigus esitada FEB-ile vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, näiteks siis kui isikuandmete kasutamine põhineb FEB-i õigustatud huvil, sealhulgas profiilianalüüsil otseturunduse eesmärgil;
 • õigus nõuda isikuandmete kustutamist: kliendil on õigus taotleda isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse kliendi nõusolekul ja kui klient on nõusoleku tagasi võtnud;
 • õigus piirata töötlemist: kliendil on õigus nõuda, et FEB piiraks kliendi isikuandmete töötlemist kehtiva seadusandluse alusel, näiteks kui FEB ei vaja kliendi isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui klient on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite;
 • õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui kliendi isikuandmete töötlemine põhineb kliendi antud nõusolekul, on kliendil igal ajal õigus FEB-ile antud nõusolek tagasi võtta;
 • õigus andmete ülekantavusele: kliendil on õigus ise saada FEB-ilt isikuandmeid, mida klient on ise FEB-ile esitanud ning mida töödeldakse kliendi nõusoleku alusel või kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et FEB edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;
 • õigus esitada kaebus: Kui klient leiab, et tema isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi kehtiva seadusandluse alusel, on kliendil õigus pöörduda nõudega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste kasutamiseks palume võtta FEB-iga ühendust punktis 9 toodud kontaktandmetel ning esitada kliendi poolt digitaalselt allkirjastatud avaldus.

Käesolevas punktis kirjeldatud kliendi õigused ei ole absoluutsed ning teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või FEB-i juriidilised kohustused piirata kliendi õigusi. FEB-il on õigus keelduda kliendi taotluse täitmisest, millisel juhul FEB põhjendab kliendile keeldumise alust. 

 1. Kontaktandmed

Isikuandmete töötlemist puudutavad küsimuste või taotluste korral palub FEB ühendust võtta  e-posti aadressil feb@feb.ee .

Isikuandmete töötlemist puudutavate kaebuste osas soovitame esmalt ühendust võtta FEB-iga, kuid kliendil on õigus pöörduda kaebuste lahendamiseks ka Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

FEB on määranud endale andmekaitsespetsialisti, kelleks on Maria Baum (e-posti aadress: maria.baum@feb.ee .

 

 


Müügitingimused

Kehtivad alates 28. 10. 2020

 1. Müügitingimuste kehtivus

  1. Käesolevad müügitingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad www.feb.ee kliendi (edaspidi Ostja) ja elektroonilise ostukeskkonna (edaspidi Veebipood) omaniku:

   FEB AS (edaspidi Müüja)

   registrikood: 10109270

   asukoht: Forelli 4, 10621 Tallinn, Eesti,

   Telefoninumber: + 372 56 888 315

   E-posti aadress: e-pood@feb.ee

   vahel tekkivatele õigussuhetele.

  2. Tingimuste mõttes loetakse Ostjaks nii füüsilisest isikust kui ka juriidilisest isikust ostjat. Teatud küsimustes võivad füüsilisest isikust Ostjale kohalduvad tingimused erineda juriidilisest isikust Ostjale kohalduvatest tingimustest, kui Ostja on tarbija.

  3. Tarbijaks loetakse füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega. Müüja loeb muuhulgas ostu sooritanud isiku juriidiliseks isikuks, kui kaupade eest on tasunud juriidiline isik või kaupade eest on esitatud arve juriidilisele isikule.

  4. Tellimuse esitamisega kinnitab Ostja, et ta on vähemalt 18-aastane teovõimeline füüsiline isik. Alla 18-aastane Ostja kinnitab Tellimuse esitamisega, et tema seaduslik esindaja on andnud talle nõusoleku tehingu tegemiseks ning selleks vajalike rahaliste vahendite kasutamiseks.

  5. Tingimustes reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

  6. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid Tingimusi ühepoolselt muuta. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad alates muudatuste või täienduste avaldamist veebilehel www.feb.ee või Tingimustes nimetatud ajal. Kui Ostja edastas oma tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, siis kehtivad tellimusele selle edastamise ajal kehtinud Tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates Tingimustes on ette nähtud teisiti.

  7. Müüjal on õigus Veebipoes müüdavate kaupade sortimenti ja kaupade hindasid igal ajal muuta, kui Tingimustes ei ole sätestatud teisiti. Ostja saab aru, et kui ta on lisanud kauba ostukorvi või lemmikutesse, kuid ei ole tellimust Müüjale esitanud, siis võib kauba hind olla tellimuse esitamise ajaks muutunud. Kui kauba hind peaks muutuma, kohustub Ostja tasuma Müüjale kauba eest hinna, mis kehtib kaubale tellimuse vormistamisel.

 2. Tellimuse vormistamine

  1. Ostja saab Veebipoes tellimusi esitada nii külalisena (s.t. registreerimata kasutajana) kui ka registreeritud kasutajana. Kasutajaks registreerimine annab võimaluse säilitada ja jagada oma lemmikuid ning ostukorvi.

  2. Kasutajaks registreerimiseks tuleb Ostjal registreerida end Müüja kliendiks e-maili ja parooliga. Samuti on võimalik Ostjal end Müüja kasutajaks registreerida Facebook ja Google sisselogimisteenust kasutades.

  3. Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud toode ostukorvi. Kauba ostukorvi lisamine ei kohusta kaupa ostma ega too kaasa rahalisi kohustusi. Ostukorvi sisu saab kuni tellimuse vormistamiseni muuta, sh eemaldada või lisada ostukorvist tooteid.

  4. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv kauba kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mida saab tasuda pangalingi (Swedbank, SEB, Luminor, LHV) või kaardimakse (Visa/Mastercard) kaudu. Kauba järelmaksuga ostmiseks kehtivad järelmaksuteenuse osutaja poolt esitatud tingimused. Klikkides järelmaksu ikoonile, suunatakse Teid automaatselt teenusepakkuja koduleheküljele.

  5. Tellimus loetakse vormistatuks ja müügileping Müüja ja Ostja vahel sõlmituks alates hetkest, kui tellimuse eest tasumisele kuuluv summa on laekunud Müüja kontole. Tasu Tellimuse eest tasutakse ettemaksuna.

  6. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

 3. Kohaletoimetamine

  1. Kauba eest tasumisel komplekteerib Müüja tellitud kauba ning edastab selle Ostja poolt valitud viisil Ostjale.

  2. Tellimuse vormistamisel saab Ostja valida omale sobiva kohaletoimetamise viisi Eesti riigi piires:

   1. Kauba tellimine pakiautomaati (Smartpost; Omniva või DPD pakiautomaat);

   2. Kauba tellimine kulleriga välisukseni;

   3. Kauba kättesaamine Müüja müügiesindusest.

  3. Kaup toimetatakse Ostja poolt valitud kohta hiljemalt 2-3 tööpäeva jooksul arvates tellimuse vormistamisest. Olenevalt kauba saadavusest võib tarneaeg pikeneda kuni 5 tööpäevani. Kui Ostja on esitanud tellimuse enne kella 12:00 ning valinud kättetoimetamise viisiks kauba kättesaamise müügiesindusest, siis väljastatakse kaup Ostjale samal päeval eeldusel, et kaup on konkreetses kaupluses olemas. Saadavust konkreetses laos kuvatakse tellimuse vormistamisel tootelehel.

  4. Tooted toimetatakse kohale pakendis, vastavalt toote iseloomule võib Müüja toimetatud tooteid ka detailidena.

  5. Kui kaup on jõudnud Ostja poolt valitud kättetoimetamise kohta, siis võtab Müüja või kättetoimetamisteenust osutav isik Ostjaga ühendust, täpsustades kohaletoimetamise asjaolusid.

  6. Kui Ostja valib kauba kättesaamiseks Müüja müügiesinduse, siis tuleks lisaks teha valik sobivaima kaupluse osas. Kõik Müüja müügiesindused väljastavad Veebipoest tellitud kaupa kaupluse lahtioleku aegadel, eeldusel, et Ostja on eelnevalt kauba eest tasunud ning saanud e-maili teel kinnituse kauba komplekteerimisest.

  7. Müügiesinduses väljastab Müüja kaupa üksnes tellimuse vormistanud isikule. Müüja väljastab kaupa kolmandale isikule üksnes Ostja vastavasisulisel palvel ning tingimusel, et kolmas isik esitab Müüjale tellimuse kinnituse või arve ning isikut tõendava dokumendi. Kui Ostja soovib kauba väljastamist muule isikule, siis tuleb tal Müüjat teavitada e-posti teel või esitades vastava soovi tellimuse vormistamisel lisainfo all.

  8. Tooted antakse kulleri poolt Kliendile üle saatelehe alusel. Enne kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist saatelehele, soovitab Müüja toote pakendi üle vaadata. Nähtavate vigastuste korral soovitab Müüja kaupa mitte vastu võtta. Allkirjastades saatelehte kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend ja selle sisu terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud).

  9. Müüja eeldab, et kauba kättetoimetamisel kulleriga Ostja poolt valitud aadressil võtab kauba vastu Ostja. Müüjal on õigus anda kaup üle kauba kättetoimetamise aadressil teisele isikule, keda kuller võib mõistlikult pidada Ostja esindajaks (nt pereliige).

  10. Ostja peab arvestama, et valides kättetoimetamise asukohaks pakiautomaadi võib pakiautomaadile ligipääs olla kaubanduskeskuse poolt piiratud kaubanduskeskuse lahtioleku aegadega.

  11. Sihtkoha muutumisest on Klient kohustatud teavitama Müüjat koheselt enne kohale toomist.

  12. Vigastatud pakendiga toode tuleb tagastada kullerile ning saata informatsioon e-maili aadressile e-pood@feb.ee või helistada kontakttelefonile +372 56 88 8315.

  13. Kaupade juhusliku kaotsimineku ja/või kahjustumise riisiko ja muu sellega seotud riisiko läheb Ostjale üle kaupade valduse üleandmise hetkest kohaletoimetamise sihtkohas. Juhul kui Müüjal ei ole võimalik kaupu Ostjaga seonduvatel põhjustel üle anda, läheb kaupade juhusliku kaotsimineku ja/või kahjustumise riisiko ja muu sellega seotud riisiko üle Ostjale hetkest, mil Müüja on nõuetekohaselt täitnud oma kaupade Ostjale kohaletoimetamise kohustuse.

 4. Vastuvõtmisest keeldumine või viivitamine

  1. Ostja nõustub Tingimustega nõustumisega, et juhul kui Ostjale ei ole võimalik kaupa kätte toimetada kulleri poolt ette teatatud ajal või Ostja ei lähe kaubale müügiesindusse järele 14 päeva jooksul tellimuse vormistamisest alates või Ostja ei too kaupa pakiautomaadist ära postiteenuse osutaja poolt teatatud aja jooksul, tagastatakse kaup Müüjale. Kauba tagastamisel Müüjale loetakse, et Ostja on tellimusest loobunud ning Müüja tagastab Ostjale ostusumma viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti. Kauba saatmiskulusid kliendile ei tagastata.

  2. Juhul kui Ostja ei ole kaupa punktis 4.1 nimetatud põhjusel kätte saanud, on Ostjal õigus pöörduda Müüja poole ning paluda kauba uuesti saatmist, kui Müüja ei ole saadetises sisaldunud kaupa lahti pakkinud. Kui Ostja komplekteeritud kaup on veel Müüjal lahti pakkimata, teeb Müüja uue katse kauba saatmiseks Ostjale ning Ostja ei pea kauba eest uuesti tasuma, kuid kohustub tasuma kättetoimetamise tasu.

 5. Kauba eest tasumine

  1. Tellitud kaupade eest tasutakse ettemaksuna, olenemata Ostja valitud maksemeetodist. Arveldamine toimub eurodes.

  2. Kauba eest tasumisel tuleb Ostjal valida talle sobiv makseviis:

   1. Pangalink

   2. Krediitkaart;

   3. Järelmaks. Maksmiseks järelmaksuga tuleb klõpsata tellimuse kinnitamise nupul „Maksma“ pärast mida suunatakse Ostja kõnealust järelmaksuteenust pakkuva kolmanda isiku juurde vastavat teenust taotlema ning järelmaksulepingut sõlmima.

  3. Tarbijaks mitteolevatele registreeritud kasutajatest Ostjatele võimaldab Müüja vastavalt kokkuleppele maksmist arve alusel. Ostja poolt tellimuse kinnitamise järgselt saadetakse tellimuse eest väljastatud arve Ostja esitatud e-posti aadressile. Ostja on kohustatud kaupade eest tasuma viie (5) päeva jooksul arvates arve saamisest arves näidatud pangakontole;

  4. Kahtluste vältimiseks on asjakohane täpsustada, et Müüja kohustus toimetada tellitud kaubad kohale ei jõustu enne, kui Müüjale on laekunud kaupade eest tasumisele kuuluv kogumakse. Seda kohaldatakse ka juhul, kui Ostja kasutab alapunktides 5.2.4 ja 5.2.5. viidatud maksemeetodeid.

 6. Tellimuse tühistamine ja pretensioonid

  1. Müüjal on õigus tellimus tühistada (müügilepingust taganeda), kui Ostja ei tasu kauba eest vastavalt Tingimustes sätestatule, teatades sellest Ostjale telefoni või e-posti teel.

  2. Ostjal kui tarbijal on õigus esitada Müüjale kauba osas pretensioone kahe aasta jooksul arvates kauba Ostjale üleandmisest. Tarbijale müügi puhul eeldatakse, et puudused, mis esinevad kuue kuu jooksul arvates kauba Ostjale üleandmisest olid olemas kauba üleandmise ajal, v.a. kui selline eeldus on vastuolus kauba või puuduse olemusega.

  3. Ostjal kui juriidilisel isikul on õigus esitada Müüjale kauba osas pretensioone 7 päeva jooksul arvates kauba vastuvõtmisest. Ostja ei saa esitada Müüjale kauba osas pretensioone pärast eeltoodud tähtaja lõppemist.

  4. Kui Ostja soovib esitada pretensiooni kauba mittevastavuse osas lepingu tingimustele, tuleb see Müüjale esitada kahe kuu jooksul arvates päevast, kui Ostja sai teada, et kaup ei vasta lepingutingimustele. Pretensioon esitatakse aadressile e-pood@feb.ee või helistades telefonil: +372 56 88 8315.

  5. Müüja vaatab Ostja poolt esitatud pretensiooni läbi 15 päeva jooksul selle saamisest arvates. Kui Müüja nõustub pretensioonis tooduga, siis Müüja omal valikul parandab või asendab puudusega kauba. Kui kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik tagastab Müüja puudusega kauba eest Ostja poolt tasutud ostuhinna Ostja poolt nimetatud kontole 14 päeva jooksul pretensiooni saamisest arvates. Kauba saatekulu ei kuulu Müüja poolt tagastamisele. Puudusega kauba asendamisel toimetatakse puuduseta kaup Ostjale kätte viimase poolt valitud viisil.

 7. Ostja taganemisõigus

  1. Ostjal kui tarbijal on õigus põhjust avaldamata tagastada tellitud kaup (müügilepingust taganeda) Müüjale 14 päeva jooksul arvates kauba kättesaamisest edastades Müüjale vastavasisulise avalduse ning tagastades Kauba oma kulul aadressile Tähetorni 108, Tallinn 11625.

  2. Lepingust taganemiseks tuleb Ostjal esitada kaubaga koos taganemisavaldus. Taganemisavaldus on leitav siit.

  3. Taganemisavaldus loetakse kehtivaks juhul, kui Müüja saab selle kätte neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates kaupade kohaletoimetamisest. Müüja teavitab Ostjat avalduse kättesaamisest viivitamatult e-posti teel.

  4. Taganemise korral on Ostja kohustatud viivitamatult tagastama kaubad Müüjale samas seisukorras nagu ta need sai, kuid mitte hiljem kui neljateistkümne (14) päeva möödumisel arvates taganemisavalduse esitamisest. Juhul kui Ostja kaupu ei tagasta Müüja määratud tähtpäevaks, loetakse kaupade tagastamise õigus lõppenuks.

  5. Ostja lepingust taganemise korral tagastab Müüja Ostja poolt tellitud kaupade eest laekunud maksed neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates taganemisavalduse kättesaamisest. Müüja teostab tagasimakse sama maksemeetodiga, mida Ostja kasutas makse tegemiseks. Müüjal on siiski õigus keelduda tagasimakse tegemisest seni, kuni Ostja on tagastanud tellitud kaubad Müüjale ja esitanud seda kinnitava tõendi. Müüja vaatab ostja tagastatud kaubad üle hiljemalt neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates taganemisavalduse kättesaamisest ning kinnitab ostjale, kas toode kuulub tagastamisele. Tellimuse tagastamise puhul ei tagastata Ostjale transpordi eest tasutud summa. 

  6. Ostja kannab kõik otsesed kulud (sealhulgas, kuid mitte ainult, saatmiskulud), mis on seotud kaupade tagastamisega Müüjale.

  7. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Müüjal õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud või kahjustatud ning peab olema originaalpakendis. Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks tuleb tootepakend avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Kaubaga tutvumiseks võib kasutada seda viisil, mis on vajalik asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid jne). Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Ostjal tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).

  8. Kahtluse vältimiseks, käesolevas punktis sätestatud taganemisõigust ei kohaldata, kui Ostjaks on juriidiline isik.

 8. Vastutus

  1. Müüja vastutab Ostja ees Tingimuste rikkumisega tekitatud otsese kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

  2. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest, kui kauba kättetoimetamine viibib asjaolude tõttu, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist ei olnud võimalik ette näha, sh Veebipoes asetleidvatest võimalikest tehnilistest tõrgetest põhjustatud viivituste korral kauba kättetoimetamisel.

 9. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

  1. Ostja ja Müüja vahelistele suhetele kehtivad Eesti Vabariigis kohaldatavad seadused.

  2. Ostja ja Müüja vahel kaupade tellimise ja ostmisega tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääkimised ei anna soovitud tulemusi või kui Ostja ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et tema õigusi on rikutud, on tarbijast Ostjal õigus esitada kaebus tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel: http://tarbijakaitseamet.ee. Ostjal, kes ei ole tarbija, on vaidluse osas kokkuleppele mittejõudmise korral õigus pöörduda kohtu poole. Tarbijaks mitteoleva Ostja ja Müüja vahelised kohtuvaidlused kuuluvad lahendamisele üksnes Harju Maakohtus.

  3. Lisaks punktis 9.2 toodule on füüsilisest isikust kliendil õigus esitada kaugmüügiga seotud kaebus läbi Euroopa Liidu elektroonilise keskkonna nimetusega ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk) aadressil: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ET . Eelkõige on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm ehk ODR-platvorm mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijal lihtsamalt leida konkreetne vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja asukohariigis. Eestis pakub vajadusel abi ja nõustamisteenust platvormi vahendusel piiriüleste kaebuste lahendamisel Tarbijakaitseameti osakond EL tarbija nõustamiskeskus.